Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GILGAMEŞ DESTANI’NDA SUYUN İZDÜŞÜMÜ
(PROJECTION OF WATER IN GILGAMESH EPIC )

Author : Gülşen Sezen    
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 2
Page : 143-157
DOI Number: : 10.18298/ijlet.615
Cite : Gülşen Sezen , (2016). GILGAMEŞ DESTANI’NDA SUYUN İZDÜŞÜMÜ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 2, p. 143-157. Doi: 10.18298/ijlet.615.
587    331

Summary

Yazılı tarihin bilinen ilk destanı olan Gılgameş Destanı üzerine hazırlanan araştırmada amaç suyun öyküsünü açığa çıkarabilmektir. Zira bilindiği üzere gerek Sümer gerekse de Babil uygarlıkları Karl Witfoger’in dediği gibi “hidrolik medeniyetler”dir (Gencer, 2008: 18). Araştırmanın gerekliliği tam da buradan gelmektedir. Uygarlıkların günlük yaşamını derinden etkilemiş bir fenomenin yazılı kültürdeki yerini aydınlığa kavuşturmak gerekliliği bu şekilde doğdu. Ve bu çalışma ile bir nebze de olsa su konusunun akıllardaki yeri netleştirilmek istendi. Nitekim ulaşılan sonuçlar, konunun ehemmiyetini gösterir niteliktedir. Araştırmada, Gılgameş Destanı’ndan hareketle su fenomenin kavram alanlarını tespit ve teşhir etmeye çalışacağız. Destandaki betimlemelere, benzetmelere ve sosyal hayat unsurlarına yorumlayıcı yöntemle yaklaşmaya çalışıp çıkarımlara ulaşmaya gayret edeceğiz. Bu manada Destan’ın Bottero ile George çevirilerinden karşılaştırmalı olarak faydalanıldı. Ulaşılan bulgular günümüz edebî metinlerinde hala kullanılıyor mu, aralarında ne oranda benzerlikler mevcut gibi sorulara zaman zaman yanıt aranmaya çalışıldı. Gılgameş Destanı’nda su fenomeninin izini sürmek heyecanıyla hazırlanan çalışmaya öncelikle Gılgameş ile Destan hakkında kısaca bilgi verilerek başlanmıştır. Ardından Destan’ın olay örgüsüne değinilmiştir. Daha sonra ise su konusunun ele alındığı esas kısım gelmektedir. Burada (çoğunlukla) takip edilen yöntem üç aşamalıdır. İlkin suya dair olaydan kısaca bahsedilir. İkinci olarak Destan’dan alıntılarla olay desteklenir. Üçüncü aşamada da konuya dair yorum getirilerek bir çıkarıma ulaşılmaya çalışılır. Konuyla alakalı olduğu yahut önem arz ettiği düşünülen çalışmalara yer yer atıf yapılarak konunun içeriği anlaşılır kılınmak istenmiştir. Yorumlar sırasında anakronizme (zaman-bozum) düşülmemeye çalışılmıştır.


Keywords
Gılgameş Destanı, su, su imgesi, Sümerler, Babilliler.

Abstract

Gilgamesh Epic is the first epic of the written literature. In this study that it is prepared about Gilgamesh Epic, primary aim is reveal story of water clearly. As is known, “both Sumer and Babylon Civilisations are hydraulics civilisations” has been told by Karl Witfoger (Gencer, 2008: 18). Importance of research come from here. Because of this reason, it is considered necessary to reveal position of water phenomenon that it impressed deeply civilisations’ daily life, in written literature. And with this study, reveal position of water image clearly in our mind is wanted as far as possible. Thus, conclusions of article show off importance of subject. In the search, we will try to determine and reveal water phenomenon’s conceptual fields; and try to approach to descriptions, metaphors and social life factors in the Epic with interpretive method. Besides we will try to find some deduction in this way. Translates that they are studied by Bottero and George were used comparatively in the article. From time to time, some questions like “Have findings been used in today’s literary texts or what is resemblance rate between them” are discussed to reach answers. This study is prepared with excitement of tracking water phenomenon. And firstly, about King Gilgamesh and the Epic is mentioned with very quick overview, then Epic’s theme is discussed, after that main theme in the article is studied. In here, three-phased method is (mainly) followed. Initially, on the subject of water in the Epic is mentioned briefly; later, plot is supported with quotations from Epic; in the last stage, comment is made about subject. In this way, reach to results are tried. Furthermore it is targeted to be understandable, because of this reason some articles that they have attached the subject or have importance was cited from time to time. Also in comments are paid attention for not use anachrony.


Keywords
Gilgamesh Epic, water, water image, Sumerians, Babylonians.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri