Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİÇİMLERİ AYNI, İŞLEVLERİ ve KATEGORİLERİ FARKLI EKLERİN BULUNUŞU NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
(HOW to EVALUATE EXISTING of AFFIXES WHICH ARE FORMS of THE SAME, FUNCTIONS and CATEGORIES of DIFFERENT in TURKISH TEACHING? )

Author : Kerime ÜSTÜNOVA    
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 2
Page : 193-200
DOI Number: : 10.18298/ijlet.610
Cite : Kerime ÜSTÜNOVA , (2016). TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİÇİMLERİ AYNI, İŞLEVLERİ ve KATEGORİLERİ FARKLI EKLERİN BULUNUŞU NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 2, p. 193-200. Doi: 10.18298/ijlet.610.
618    647

Summary

Dili oluşturan yapıların öğretiminde dil bilgisel kavramların rolü büyüktür. Bu nedenle dil öğretiminin birinci ayağında dil bilgisi öğretimi yatar ki en önemli hedefi dili sadece bilgi düzeyinde aktarmak değil bütün incelikleriyle, anlatım olanaklarıyla, zenginlikleriyle bir beceri olarak sunmaktır. Dil bilgisinin dilin dinleme, izleme, konuşma, okuma, yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünü olarak görülmesi; dil bilgisi derslerini, önemini, uygulama biçimlerini, nasıl öğretilmesi gerektiğini gündeme getirir, sorgulanmasını, arayış içine girmeyi zorunlu kılar. Dil ediniminde bu denli önemli görülen dil bilgisi öğretiminin sıklıkla göz ardı edilişi, gereken önemin verilmeyişiyse tam bir çelişkidir. Bugün gelinen nokta, dil bilgisini kurallar bütünü olarak görüp ezberleterek öğretmenin işe yaramadığını göstermiştir. Dili göstergelerden oluşmuş bir dizge / sistem olarak görmekten uzak uygulamalar, bir yandan dil konularının tartışılmasına yol açarken diğer yandan da öğrenim sürecini uzatmakta, öğrenimi zorlaştırmakta, birtakım sorunları gündeme getirmektedir. Nitekim Türklük Bilimi araştırmalarında tartışılan konulardan biri de eklere aittir. Sınıflandırmasından adlandırılmasına, işleniş biçiminden, öğretim yöntemlerine hemen her konuda çıkmaza girilmiş gibi gözükmektedir. Dil bilgisel kavram olan ekin ne olduğu, özellikleri, nasıl algılandığı, nasıl öğretildiği, uygulama alanı ve biçimi konularındaki farklı bakış açıları farklı yaklaşımların doğmasına yol açmıştır. Doğal olarak incelenen konular, kavram yanılgıları, bağlamdan kopuk biçimde yapılan tanımlar, birbirine benzemeyen terminolojiyle birbirinden ayrı yöntemlerle ele alınmaktadır. Bugün öyle bir hâl almıştır ki dil bilgisi çalışmalarında ortak dili, ortak bakış açısını görmek nerdeyse olanaksız olmuştur. Bu çalışmada, eklerin biçimsel ve anlamsal işlevlerinin bağlam kapsamında öğretilme gereği üzerinde durulacak; soruna dikkat çekilecek, çözüm önerileri sunulacaktır.


Keywords
işletim eki, türetim eki, kavram yanılgısı, anlamsal işlev, biçimsel işlev

Abstract

Grammatical notions play an important role in teaching of structures constituting language. For this reason, there is grammar teaching in the first stage of language teaching, and its most important objective is not only to transfer on knowledge the language, but also to serve as a skill with all its subtleties, its expression possibilities and wealth. Grammar is seen as body of rules supporting basic skills of language like listening, watching, speaking, reading, and writing. This situation brings forward to grammar lessons, their important, their practice forms, their teaching methods, and necessitates beginning a quest and examination. Commonly neglected of grammar teaching seen very important in language acquisition, and underestimation are a grave contradiction. Today at the point, it shows that teaching by way of memorizing seeing as body of rules to grammar is of no use. Practices which are not considered as language is a system composed of signs, on the one hand to cause the discussion of language issues, on the other hand to extend the learning process, to make difficult to learning, to bring forward a number of problems. Thus, one of the issues discussed in Turcology research belong affixes. It seems that deadlocked on many issues like classification, nomenclature, processing format, and teaching methods. Different perspectives about what is the grammatical notion of affix, its characteristics, how it is perceived, how it is taught, its practice area and format, have led to the emergence of different approaches. Naturally, studied issues, notion errors, context-free definitions are handled with unlike terminology and different methods from each other. Today, common language and common viewpoint is almost lost in the studies of grammar. In this study, it will be focused on that affixes require to be taught into the context based on their formal and semantic functions, drawn attention to the problem, presented solutions.


Keywords
conjugation affix, derivation affix, notion error, semantic function, formal function.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri