Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD CONDUCTED IN TURKEY )

Author : KÜBRA KANAT   - Z. Fulya TEMEL - Melda GÜRAL  
Printing Year : 2016
Number : Volume 4 Issue 2
Page : 201-216
DOI Number: : 10.18298/ijlet.608
Cite : KÜBRA KANAT - Z. Fulya TEMEL - Melda GÜRAL, (2016). TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 4 Issue 2, p. 201-216. Doi: 10.18298/ijlet.608.
947    580

Summary

Bu çalışmanın amacı, 1995-2015 yılları içerisinde Türkiye’de erken çocukluk dönemindeki çocuklarda dil gelişimi ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin tematik dağılımlarının incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak doküman analizi yapılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%)’den yararlanılmıştır. Araştırmada, Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi (YÖK)’ne kayıtlı “dil kazanımı”, “dil gelişimi”, “dil edinimi”, “çocuk ve dil” anahtar kelimeleri ile ulaşılan ve araştırma amaçlarına uygun 75 yüksek lisans ve 16 doktora tezi olmak üzere toplam 91 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen tezler, yapıldıkları enstitülere ve üniversitelere göre, yapıldıkları yıllara göre, araştırma desenlerine ve tezlerde kullanılan veri analizi tekniklerine göre gruplandırılmıştır. Araştırmada incelemeye alınan lisansüstü tezler konularına göre araştırmacılar tarafından (1) Farklı değişkenlerin dil gelişimi ile ilişkisi, (2) Dil Edinimi/Dil Kazanımı, (3) Dil gelişimini değerlendiren ölçme araçlarının geliştirilmesi ya da uyarlanması ve (4) İkinci dil öğretimi/iki dillilik olmak üzere 4 kategoriye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda oluşturulan kategoriler incelendiğinde, tezlerin daha çok “farklı değişkenlerin dil gelişimi ile ilişkisi” kategorisinde toplandığı görülmüştür. Konuyla ilgili çalışacak araştırmacılara daha özgün konulara yönelmeleri ve alanın eksiklerini giderecek çalışmalar yapmaları tavsiye edilmiştir. Erken çocukluk döneminde dil gelişimine yönelik yapılan çalışmaların kapsamlı biçimde ele alınması açısından elde edilen bulguların alan yazına katkı sağlayacağı ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.


Keywords
erken çocukluk eğitimi; dil gelişimi; lisansüstü tezler; tez inceleme

Abstract

The purpose of this study is to analyze the thematic distribution of the master and Ph.D. dissertations on language development in early childhood conducted in Turkey between the years 1995 and 2015. Qualitative research methods and techniques were employed in the study. Document analysis was employed for data collection. Frequency (f) was used to analyze the data. This study includes postgraduate dissertations registered at the Thesis Documentation Center of the Council of Higher Education (YOK) accessed via the keywords “language acquisition”, “language development”, “language acquisition”, and “child and language”. 91 theses which are 75 master and 16 Ph.D. appropriate for the research purposes were accessed. The theses under scrutiny were classified by the institute and the university which are made, the year which is made, research design and data analysis which are used. The theses under scrutiny were categorized into 4 groups by researchers: (1) the relationship between language and development and various variables, (2) language acquisition, (3) developing or adapting measurement tools to evaluate language development, and (4) second language learning and teaching/bilingualism. The results indicate that most of the theses scrutiny are in the relationship between language and development and various variables categorize. More specific related work of the field researchers is advised to focus on original issues and work to correct deficiencies. It is believed that this study will contribute to the literature and be useful to offer new perspectives for future studies in that it focuses on the studies on language development in early childhood comprehensively.


Keywords
early childhood education, language development, postgraduate dissertations, thesis analysis

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri