Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE “TÜRKÇE 1 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABI”NIN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUNLUĞU
(APPROPRIATENESS OF TEXTBOOK “I’M LEARNING READING AND WRITING TURKISH 1” FOR CONSTRUCTIVIST APPROACH ACCORDING TO THE FIRST GRADE PRIMARY TEACHERS )

Author : Mehmet AŞIKCAN  - Ahmet SABAN  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 333-351
DOI Number: : 10.18298/ijlet.531
Cite : Mehmet AŞIKCAN - Ahmet SABAN, (2015). BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE “TÜRKÇE 1 OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABI”NIN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUNLUĞU. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 333-351. Doi: 10.18298/ijlet.531.
1008    614

Summary

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen ve ilköğretim birinci sınıfta kullanılan Selt Yayıncılık “Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı”nın yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu, sınıf öğretmenlerinin bakış açısıyla incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı birinci sınıf okutan 13 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler kitaptaki temaların işleniş tarihine göre “Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı” görüşme formları ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiş ve elde edilen bulgular öğretmen görüşleriyle desteklenmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliği katılımcı teyidi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; öğretmenler, Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabı’nı okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, sesleri öğrencilere kazandırma, seslere ve metinlere yönelik etkinlikleri yeterli görmemekte ve bunların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler kitabı öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarma ve geliştirmede ve metinlerin temalara uygunluğunu yeterli bulmaktadırlar. Ders kitabında seviye farkı gözetilmemesi, zekâ alanları gözetilmemesi, tek tip öğrenci modeli ele alınması, hep aynı etkinliklere yer verilmesi ve işitsel öğeler atlanması açılarından bireysel farklılıklara dikkat edilmemiş. Ders kitabında günlük yaşamla bağlantı ve diğer derslerle (disiplinler arası) ilişki kurulmuş, fakat bu ilişkinin tüm derslerle kurulması ve zaman açısından paralellik göstermelidir. Eleştirel düşünme metinler ile tema sonlarında verilmiştir. Problem çözme becerisi ders kitabında tema sonlarında yer almasına karşın; temalar içine serpiştirilemediği, bireysel farklılıkların göz ardı edildiği, merak uyandırıcılığın ve örnek problem durumlarının olmadığı için bu beceri sonraya taşınamamaktadır.


Keywords
Yapılandırmacılık, ilk okuma yazma öğretimi, ders kitabı

Abstract

In this study, the appropriateness of the Turkish textbook named “I’m Learning Reading and Writing Turkish 1” by Selt Publication, suggested by Ministry of Education, used in first grade primary education for the constructivist approach according to the teachers’ is analyzed. Qualitative research methods were used and case study design was adopted. The participants of the study are 13 primary first grade teachers in 2011-2012 academic year. The data were gathered through “I’m Learning Reading and Writing Turkish 1” interview forms considering the dates of the lessons covered. The data were analyzed through content analysis and it was supported with the ideas of participant teachers. The validity and reliability of the data were realized through participants’ verification. The teachers have found the textbook insufficient in view of hearing, recognition, identification of the voices in themes and they have made suggestions about developing them. They have found the textbook sufficient in view of revealing and developing the creativity of the students and also the texts in the book are appropriate to the themes. There is no attention to individual differences in the textbook in terms of level of differences, multiple intelligences among students and auditory factors. There is a relation with daily life and other subjects (interdisciplinary) in the textbook but there should be a relation and parallelism with all subjects in terms of topic and time. Critical thinking is given with texts at the end of themes in the textbook. Although there are some parts in the book which enable students to use their problem solving ability at the end of the themes, ignorance of individual differences and lack of sample problem situations in themes make students static not dynamic.


Keywords
Constructivism, reading-writing instruction, textbook

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri