Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLONYA'DAKİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVAULATION OF LISTENING PROFICIENCY OF STUDENTS IN TERMS OF COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE'S CRITERIONS AT TURKIC STUDIES DEPARTMENTS IN POLAND )

Author : Cem ERDEM   - Ali YAKICI  
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 102-114
DOI Number: : 10.18298/ijlet.526
Cite : Cem ERDEM - Ali YAKICI, (2015). POLONYA'DAKİ TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 102-114. Doi: 10.18298/ijlet.526.
939    816

Summary

Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının insanlar arasındaki etkileşimi arttırması, dil ve dolayısıyla kültür etkileşimini hızlandırmıştır. Bu etkileşimle birlikte bireyler yeni dilleri öğrenme yolunda daha istekli hâle gelmişlerdir. Bir dili öğrenme; dili bağlam içerisinde kullanabilme ve dil becerilerini uyum içerisinde kullanabilme ile ilgilidir. Dinleme becerisi bireyse ilk gelişen beceri alanı olarak dil öğreniminde önemli bir alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Polonya'daki Türkoloji bölümü öğrencilerinin dinleme becerileri düzeylerini tespit etmektir. Dinleme beceri düzeylerini tespit etmek için tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada test ve puanlayıcı değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak dinleme-anlama sınavı ve görüşme kayıtları kullanılmıştır. Dinleme-anlama değerlendirmelerine ilişkin veriler istatistikî olarak bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova) ile anlamlandırılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Görüşmeler, çalışma grubundan seçilmiş 6 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyıllarında Polonya'daki Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden tabakalı seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 34 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda çalışma grubu öğrencilerinin dinleme başarıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Aynı zamanda elde edilen bulgular ilgili bölümlerdeki eğitim programlarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.


Keywords
inleme Becerisi, yabancılara Türkçe öğretimi, Avrupa Ortak Başvuru Metni,

Abstract

With technological developments, communication devices cause increasing and accelerating of interaction between societies. With this interaction, people have been eager to learn foreign languages. Learning foreign language is related with using it in context and using in tune with language comprehensions. Listening comprehension which develops as a first skill constitute important field in studying foreign languages. The purpose of this dissertation is to describe the quality of educational activity and listening proficiency which are substantial for Turkic studies departments in Poland. In this study implements quantitative method has been used. In this research, in order to determine the listening proficiency, the relational cross-hatching model has been used, which is a kind of survey model. For determining of listening proficiency study implements both test and conversation practices. The first part of practice listening test which was done with 34 students. Second part of practice which was interview technique has been implemented. Conversation which was done to determining level of listening has been performed with 6 students. Results were tabulated with a statistically independent sample test and single factor analysis of variance (Anova). The survey was carried out in 2012-2013 and 2013-2014 academic years in spring semesters. Thirty four students of the third year of Turkic Studies departments in Poland have been chosen with the stratified random sampling method. As a result of the survey, significant differences listening, comprehensio


Keywords
Listening Skill, Teaching Turkish As A Foreign Language, Common European Framework Of Reference (Cef

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri