Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WEB TABANLI UZAKTAN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
(DEVELOPMENTS İN WEB-BASED DİSTANCE LANGUAGE LEARNİNG AND TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE )

Author : Hülya Pilancı    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 253-267
DOI Number: : 10.18298/ijlet.518
Cite : Hülya Pilancı , (2015). WEB TABANLI UZAKTAN DİL ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 253-267. Doi: 10.18298/ijlet.518.
1485    975

Summary

Bilişim alanındaki gelişmeler, geride bıraktığımız yüzyılın ve 21. yüzyılın en önemli gelişmeleridir. Teknolojideki gelişmeler eğitimin her alanında teknolojilerin daha çok kullanılmasını ve hızla yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımların tarihsel gelişimine bakıldığında da neredeyse tamamının teknolojik buluş ve bilimsel gelişmelere koşut olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ses ve görüntü ya da her ikisini bir arada üretip yaymaya yarayan ve birçok teknolojik buluştan yararlanan dil öğretim alanı, söz konusu özellikleri bir bütün olarak bünyesinde barındıran kişisel bilgisayar (PC) teknolojisini, dil öğretimindeki diğer gelişmelerin ışığında, 1980’li yılların ortalarından itibaren sıklıkla kullanmaya başlamıştır. Yabancı dil öğretmenleri ve bilgisayar programcıları bir araya gelerek dil öğretiminde kullanılmak üzere farklı işlevleri olan yazılımlar geliştirmişlerdir. 21. yüzyılda, yabancı dil öğretiminin dil bilgisi öğretmekten öte bir beceri öğretimi olduğu ve insanlar arasında iletişim sağlama gibi temel bir işlev üstlendiği görüşü benimsenmektedir. Bu açıdan bakıldığında yabancı dil öğretiminde teknolojinin sağladığı araçlarla geliştirilebilen zengin öğrenme ortamları; dil öğreniminin dört temel becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmektedir; uzaktan dil öğretimi ile öğrenenlere kolay ulaşılabilen, esnek, etkili ve öğrenci merkezli öğrenim olanakları sunulmaktadır. 90’lı yıllarla birlikte iletişim ve bilgisayar ağlarının, kısacası İnternetin bütün dünyada yaygınlaşıp kullanılmasıyla söz konusu ağ üzerinde de her dilden öğretim siteleri tasarlanmıştır. Böylelikle bu alanda da bireysel ve uzaktan eğitim olanağı doğmuştur. İnternet yabancı dil öğrenicilerine dinleme, konuşma, okuma yazma gibi sahip olmaları gereken dört beceriyi kazandırabilecek özelliklere sahiptir. İnternet diğer yandan da dili sadece yapısal bir sistem olarak değil aynı zamanda ses ve görüntü imkânlarıyla dili sosyo kültürel ögeleriyle de kazandırabilecek özelliklere sahiptir. İnternetteki ses ve görüntü son yıllardaki hızlı gelişimi uzaktan dil öğrenicisine de önemli imkânlar sunmaktadır. Yabancı dil öğretiminde farklı beceri ve alanların öğrenen tarafından edinilmesi beklenmektedir, bu bağlamda öğrenenlerin farklı duyularına hitap eden artırılmış gerçeklik uygulamarı kullanılabilmektedir. Ancak bir web tabanlı uzaktan dil öğretim programının hazırlanması oldukça zordur. Web tabanlı uzaktan dil öğretim programları bir takım çalışmasıdır: Eğitim tasarımcıları, dil uzmanları, bilgisayar programcıları, grafik tasarımcılar, video uzmanları, fotoğrafçılar ve öğreticiler. Geçmişten getirdiği bağlarla dünyanın çok çeşitli ülkeleriyle iletişim içinde olan Türkiye, kültürel mirası ve önemli konumuyla her dönemde dünyanın ilgisini çeken bir ülke olmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, son yıllara kadar üzerinde yeterince durulmamış bir konudur. Buna karşın Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Dünya üzerinde iş, eğitim, turizm, göç gibi nedenlerle ülkeler arasındaki insan hareketliliğinin ve buna bağlı olarak da dil öğrenme ihtiyacının giderek artacağı beklenmektedir. Uluslararası kuruluşlar dil öğrenme faaliyetlerini desteklemekte; alternatif dil öğretim yöntemleri öncelikli bir alan olarak dile getirilmektedir. Yabancı dil öğrenmenin bir gereklilik hâlini aldığı günümüzde yabancılara Türkçe öğretiminin önemi de giderek artmaktadır. Dünyada açık ve uzaktan eğitimin artan önemi ve kullanımı, çok çeşitli ve zengin öğrenme ortamları sağlaması, dil öğretimi için çok sayıda aracın birlikte işe koşulabilmesi, coğrafya engelini ortadan kaldırarak farklı coğrafyalardan öğrencileri bir araya getirebilmesi, esnek zaman gibi çeşitli avantajları sayesinde uzaktan web tabanlı yabancı dil öğretim programları giderek artmaktadır. Bu çalışmada web tabanlı uzaktan dil öğretimindeki gelişmeler ve Türkçenin bir yabancı dil olarak öğretimi ele alınacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler; dil öğretimi ve teknoloji, bilgisayar destekli dil öğrenimi, web tabanlı uzaktan dil öğretimi programları ve web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi başlıkları altında sıralanmıştır.


Keywords
Dil öğretimi, Dil ve teknoloji, Bilgisayar destekli Türkçe öğretimi

Abstract

The advances in informatics are the most important advances of the previous and 21st century. The development in education and technology has promoted use of technology in instruction. Given the historical development of methods and approaches used in foreign language teaching, it can be seen that almost all of them have appeared parallel to technological inventions and scientific developments. Starting from mid 1980s, in light of the other developments in language teaching, language teaching, which can produce and spread sound or images or both, and benefit from many technological advances, started to frequently use the technology of personal computers (PC) that holds all the mentioned features. Foreign language teachers and computers programmers together have developed software that has different functions to be used in language teaching. In the 21st century, the idea that language teaching is beyond teaching grammar but teaching skills and has the basic function of maintaining communication among people has been adopted. From this point of view, rich language learning environments that can be enhanced with the technological tools develop four basic skills of language learning; listening, reading, writing and speaking, and provide language learners flexible effective and learner centered learning opportunities with distance language teaching. With the extended use of communication and computer webs, namely the Internet, in 90s, teaching web sites for variety of languages have been designed. Thus, individual and distance education opportunity became possible in this area. The internet provides the facilities for listining, speaking, reading and writing which are four basic abilities for distance learners to acquire. On the other hand the audıtory and visual content provided by the internet makes the language a socio-cultural entity besides being only a sistem of stracturally related elements. İnternet based distance language teaching offers significant chances to improve communicative competence as a result of rapid developments in internet audio and video tecnologies in recent years. . In foreign language teaching, students are supposed to learn different skills and areas of language. Within this perspective, augmented reality emerges as a kind of technology that addresses different senses of learners. However, to prepair a web based distance language teaching program is strenuous work. Web based distance language teaching programs is a team works: education designers, linguists, computer programmers, graphic designers, fhotographers, video operators and instructors. Being in communication with various countries around the world with its bonds coming from the past, Turkey has proven to be the interest of other parts of the world with its cultural heritage and strategic location. Teaching Turkish as a foreign language was a neglected issue until recently. However, the number of people who wants to use is increasing. Around the world, it has been anticipated that population movements among countries due to reasons related to profession, education, vocation and immigration, and as a result of this the need for learning languages, will gradually increase. International foundations support language-learning facilities, and alternative language teaching methods are considered as priority. Nowadays, learning a foreign language becomes necessary; the importance of teaching Turkish to the foreigners is getting more and more. The web based distance language teaching programs have been increasing due to the increasing importance and use of open and distance education around the world, due to the fact that it can provide various and rich learning environments, use many tools together for language teaching, gather students from different geographical areas, and thanks to its various advantages such as flexible time. In the present study, developments in web based distance language teaching and teaching Turkish as a foreign language will be discussed. İn study was used qualitative research method. The obtained data were examined under title as teaching language and teknology, computer assisted language learning, web based distance language teaching programs, web based distance teaching Turkish.


Keywords
Teaching language, Language and tecnologie, Computer assisted teaching Turkish

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri