Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN BELİRSİZLİK HOŞGÖRÜLERİ VE ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARISINA ETKİSİ
(THE AMBIGUITY TOLERANCE OF TURKISH LANGUAGE PREPARATION CLASS AND IMPACT OF METACOGNITIVE AWARENESS LEVEL ON READING COMPEHENSION SUCCESS )

Author : Kadir Yoğurtçu    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 296-318
DOI Number: : 10.18298/ijlet.517
Cite : Kadir Yoğurtçu , (2015). TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN BELİRSİZLİK HOŞGÖRÜLERİ VE ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARISINA ETKİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 296-318. Doi: 10.18298/ijlet.517.
1477    741

Summary

Belirsizlik hoşgörüsü kişilerarası iletişimde bireyin psikolojik alt yapısına göndermede bulunan bir kavramdır (Budner,1962). Bu kavram ayrıca yabancı dil öğretiminde, sınıf içi uygulamalarda öğrenen odaklı bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Ely, 1995). Bireyin sınıf içi grup çalışmalarında iletişim içinde olduğu diğer bireye karşı gösterdiği hoşgörü, onun belirsizlik hoşgörü düzeyiyle ilintilidir ve bu özellik yabancı dil başarısını etkileyebilmektedir. Okuma, bireyin gelişimsel sürecine işaret eden ve yaşam kalitesini arttıran bir etkinliktir. Okuma etkinliği içinde olan bir birey aynı zamanda duyuş, etkileşim, algılama, deneyim, düşünme, öğrenme, çağrışım, etkileme ve yapılandırma gibi karmaşık ve çok yönlü zihinsel bir sürecin de aktörü konumundadır. Okuma eyleminde varılmak istenen hedef okuduğunu anlamadır. Diğer yandan okuduğunu anlama, bireyin bilinçli ve bilişsel bir çaba göstermesini gerektirmektedir. Bu bakımdan birey önceki bilgileriyle okudukları arasında okuma amaçlarına yönelik bir ilgi kurma yoluna gitmelidir (Kent,2002). Okuduğunu anlama, bireyin yaratıcılığında ve üretkenliğinde rol oynayan en temel bilişsel etkinliklerdendir. Bu bilişsel çaba sonucunda zihinsel gelişimini yeniden yapılandırma imkânı bulan birey (Block,2004), aynı zamanda öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi üretime dönüştürecek konuma gelmiş sayılmaktadır. Okumayla ilgili çalışmalarda da üst bilişsel araştırmalarda Flavell ve Wellman’ın üst biliş taksonomisinden yararlanılmaktadır. Ana kütlenin okuma stratejilerinin belirlenmesinde de söz konusu taksonomiyi temel alan Barr, Kamil, Monsenthal’ın (1984) kuramsal açılımlarından yararlanılmıştır. Çalışmada, çok kültürlü bir ortamda eğitim gören Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkçe Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin belirsizlik hoşgörü düzeylerinin ve üst bilişsel farkındalıklarının okuduğunu anlama başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 550 hazırlık sınıfı öğrencisine demografik soruları da içeren ve Ely (1995) tarafından geliştirilen İkinci Yabancı Dil Belirsizlik Hoşgörüsü Ölçeği (SLTAS) ve Mokhtari ve Reichard tarafından geliştirilen (2002) Okuma Stratejileri Üst Bilişsel Farkındalık Envanteri (MARSI) uygulanmış, elde edilen veriler çok değişkenli istatistiksel teknikler yardımıyla çözümlenmiştir.


Keywords
belirsizlik hoşgörüsü, üst bilişsel farkındalık, okuduğunu anlama başarısı.

Abstract

The ambiguity tolerance in interpersonal communication is something occurred in individual's psychological structure (Budner, 1962). Moreover this concept is considered as a factor focused on classroom practices of foreign language teaching (Ely, 1995). Tolerance shown by individuals against other classmates during communication in the classroom group works is related to his ambiguity tolerance level and may affect the success of a foreign language. Reading is an activity pointing to the developmental process of the individual and enhancing the life quality. The individual who is on the reading process at the same time is an actor of a versatile and complex mental process combining hearing, interaction, perception, experience, thinking, learning, associations, influence and configuration. The desired objective in reading action is reading comprehension. On the other hand, reading comprehension requires the individual's conscious and cognitive effort. In this regard, individuals should go to establish bridge of interest between what was read and what was known before (Kent, 2002). Reading comprehension is one of the most fundamental cognitive activities involved in the individual's creativity and productivity. At the result of this cognitive effort, individuals, who has opportunity to restructure his mental development, therewithal has been considered to come to a position when he has learnt to learn and to convert information into production (Block, 2004). Both reading comprehension studies and metacognitive researches benefit from Flavell and Wellmake metacognition taxonomy theory. Bar, Kamil, Monsenthal’s theoretical underpinnings (1984), that based on mentioned taxonomy, were also useful in determination of the main mass reading strategies. This paper aims to study the ambiguity tolerance level and impact of metacognitive awareness on reading comprehension success of Turkish Language Preparation class students, who study in a multicultural environment of Kyrgyz-Turkish Manas University. For this purpose, for 578 preparation class students (sampling) were applied scales with questionnaire form with demographic data and Second Language Tolerance of Ambiguity Scale (SLTAS) by Ely (1995) and Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARS) by Mokhtari and Reichard (2002). Obtained data was analyzed using multivariate statistical techniques.


Keywords
ambiguity tolerance, metacognitive awareness, reading comprehension success.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri