Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CENAP ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE TABİAT İNSAN RUHU İLİŞKİSİ
(THE HUMAN SPIRIT OF NATURA IN CENAP ŞAHABETTİN’S POEMS )

Author : MUSTAFA KARABULUT    
Printing Year : 2015
Number : Volume 3 Issue 3
Page : 352-364
DOI Number: : 10.18298/ijlet.509
Cite : MUSTAFA KARABULUT , (2015). CENAP ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE TABİAT İNSAN RUHU İLİŞKİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 3 Issue 3, p. 352-364. Doi: 10.18298/ijlet.509.
2151    894

Summary

Tabiat, edebî eserlerin en çok işlenen temalarından biridir. Romantizmde tabiat adeta bir kaçış mekânıdır. Romantizmin melankolik yapısı tabiata da yansır. Klasik şiirdeki tabiat anlayışı Tanzimat döneminde değişime uğrayarak dinamik bir yapıya bürünür. Abdülhak Hâmid Tarhan, tabiata felsefi bir yönden ele alır. Recaizade Mahmut Ekrem konu tabiata ayrı bir değer vererek tabiatta sonsuz bir kaynak gözüyle bakar. Tevfik Fikret için tabiat önemli bir kaynak olup şair tabiata kendi mizacından bakar. Cenap Şahabettin, sadece Servet-i Fünûn döneminin değil, aynı zamanda bütün Türk şiirinin önemli isimlerinden biridir. O, Batı etkisindeki Türk şiirinin kurucuları arasında gösterilir. Cenap; Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Cenap, ilk şiirlerinde Muallim Naci, Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisinde kalır. Şair, Paris’te bulunduğu yıllarda Fransız şiirini yakından tanır ve parnasyen ve sembolist şairlerin etkisinde kalır. O, Verlaine ve Mallarme’in şiirlerine büyük ilgi duyar. Tabiat, Cenap Şahabettin’in şiirlerinde önemli yer tutar. Onun şiirlerinde hayal ve hisle kurulmuş amamıyla sübjektif bir tabiat görülür. Cenap Şahabettin, tabiatla ilgili şiirlerinde insan ruhu ile tabiat arasında ilişki kurar. O, tabiatı “rûh-ı kâinat” ifadesiyle irdeler. Cenap, “rûh-ı kâinat” ile tabiattaki varlıklara insan ruhuna ait özellikler yükler. Onun “rûh-ı kâinat” anlayışı dini, mistik ve metafizik boyutta değildir. Bu makalede Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki tabiat ile insan ruhu arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışacağız.


Keywords
Cenap Şahabettin, tabiat, insan ruhu, şiir.

Abstract

Nature is one of the most popular themes of literary works. Romance is like a nature getaway in space. Romanticism is reflected in the structure of melancholic nature. The classical understanding of nature poetry takes on a dynamic structure by the Tanzimat period, subject to change. Abdulhak Hamid Tarhan, takes direction from a philosophical nature. Recaizade Mahmut Ekrem subject in nature, giving a different value to nature is looked upon an endless supply. Tevfik Fikret is an important resource for nature poet looks at his own temperament and nature. Cenap Şahabettin, not only the period of Servet-i Fünûn is also one of the important names of all Turkish poetry. It is shown that among the founders of Western influence Turkish poetry. Cenap; Tevfik Fikret and Halit Ziya Uşaklıgil with leading figures in the literature is from Servet-i Fünûn. Cenap, Muallim Naci the first poem, Abdülhakhamit and remains in effect Mahmut Ekrem Recaizade. The poet to know the French poems During his years in Paris and influenced by Parnassian and symbolist poet. He is very interested in the Verlaine and Mallarmé's poem. Nature, an important place in the poetry Cenap Şahabettin. Imagine the feeling in his poems and established can not be seen with a subjective nature. Cenap Şahabettin, about the nature of poetry establishes a relationship between nature and the human spirit. He nature "soul of Universe" examines the expression. Cenap, "soul of Universe" with loads of features of the human soul to the existence in nature. His "soul-i universe" conception of religion is not mystical and metaphysical dimension. Cenap Şahabettin, the nature of this article, we will try to analyze the relationship between poetry the human spirit.


Keywords
Cenap Şahabettin, nature, human spirit, poem.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri