Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1 Seviyesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Written Expressions of B1 Students Learning Turkish as a Foreign Language According to Error Analysis Method )

Author : Emrah BOYLU   - Esma Zeynep Güney - Kevser Esma Özyalçın  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 184-202
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1812
Cite : Emrah BOYLU - Esma Zeynep Güney - Kevser Esma Özyalçın, (2017). Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1 Seviyesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi . International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 184-202. Doi: 10.18298/ijlet.1812.
420    375

Summary

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesindeki öğrencilerin yazma becerilerini yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı ülkelerden 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, öğrencilerin B1 kur sınavının yazma bölümünden elde edilmiştir. Toplanan veriler ses bilgisi yanlışları, dil bilgisi yanlışları, söz dizimi yanlışları, sözcük bilgisi yanlışları ve noktalama yanlışları olmak üzere 5 başlık altında sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma ve analizler sonucunda toplam 1436 yanlış tespit edilmiştir. Tespit edilen bu yanlışların, %15,52’si ses bilgisi, %28,34’ü dil bilgisi, %1.60’ı söz dizimi, %43,66’sı sözcük bilgisi, %10,86’sı ise noktalama yanlışlarıdır. Buna ek olarak öğrencilerin yaptıkları dil bilgisi hatalarının hangi seviyeye ait olduğuna dair yapılan analizler sonucunda toplamda yapılan 407 hatanın %74,44’ünün A1, %4,66’sının A2, %20,88’inin ise B1 kuru ile ilgili dil bilgisi yanlışları olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında öğrencilerin özellikle temel seviyede anlatılan dil bilgisi konularına yönelik yaptıkları hataların A2 ve B1 kuruna göre daha fazla olduğu, öğrencilerin seviyesinin B1 olmasına rağmen yazmalarında A1 seviyesindeki gramer yapılarını daha fazla kullandıkları, A1’den B1 seviyesine doğru ilerledikçe azalan hata sayısının öğrencilerin Türkçeyi öğrendiklerinden dolayı değil, ileri seviyelerde öğrendikleri gramer yapılarını kullan(a)mamalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.


Keywords
Yazma becerisi, Yabancılara Türkçe öğretimi, yanlış çözümleme.

Abstract

The aim of this study is evaluate writing skills of the students from B1 level who are learning Turkish as a foreign language according to error analysis method. The study group is formed by the students from 50 countries. In the study, the data was provided from the writing part of B1 exam. The collected data was categorized into five titles: phonology, grammar, syntax, lexicology and punctuation mistakes. 1436 mistakes were established as the result of this categorization and analysis. 15,52% of these mistakes are phonology mistakes, 28,34% are grammar mistakes, 1,60% are syntax mistakes, 43,66% are lexicology, 10,86 are punctuation mistakes. Moreover it was established that 74,44% of 407 mistakes are about A1 course, 4,66% are about A2 course, 20,88% are about B1 course as a result of the analyses regarding that the grammar mistakes belong to which level were carried out. In the light of these results, it was established that students’ mistakes on grammar topics from the basic level are more than the ones in A2 and B1, they use A1 grammar more than A2 and B1 grammars, although their level is B1. It was established that while passing from A1 to B1, the number of mistakes becomes less and this situation does not mean that the studenst have learned Turkish well, but means that students do/can not use advanced level grammar.


Keywords
Writing skill, Turkish teaching to foreigners, error analysis

References

Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu.

Ak, Başoğul, D. ve Can F.S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, p. 100-119.

Alan, S. (2015). Fransızca Öğrenen Türklerin Yaptıkları Biçimbilimsel ve Sözdizimsel Yanlışların Çözümlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. Ankara

Bayraktaroğlu, S. (1979). "Yabancı Dil Öğrenim Güçlükleriyle İlgili Araştırma Yöntemleri", İzlem, Sayı: 3, s: 2-13.

Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. Zeitschriftfürdie Welt der Türken Journal of World of Turks,6(2), s.335-349

Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies,6 (3), s.1357-1367.

Bölükbaş, F., Gedik, E., Gönültaş, G., Keskin, F., Özenç, F., Tokgöz H. ve Ünsal, G.(2013).  İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A2. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

Bölükbaş, F., Gedik, E., Gönültaş, G., Keskin, F., Özenç, F., Tokgöz H. ve Ünsal, G.(2013). İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı B1. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.

Çakır, İ. (2010).Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,28(1),s.165-176.

Çetinkaya, G. (2015). Yanlış çözümlemesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Metinlerine İlişkin Görünümler. International Journal of Language’s Educationand Teaching. Volume 3/1 April, p. 164-178.

Çetinkaya, G. Bayat, N. ve Alaca, S. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Yazılı Düzeltme Geribildirimleri ve Öğrencilerin Edimsel Çıkarımları. Mediterranean Journal of Humanities 6( 1). 85-98.

Dede, M. (1985). Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı dilbilim ve yanlış çözümlemesinin yeri. Türk Dili Dergisi-Dil Öğretimi Özel Sayısı, C:XLVII, S. 379-380, s. 123-135.

Demirel, Ö. (2003). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem

Erdem, M. D., Gün, M., Salduz, H. ve Karateke B. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki Gürcü öğrencilerin yazma hataları. Journal of Educational Sciences, s.246-255.

Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (12). 178-195.

Gültekin, İ., Kalfa, M., Atabey, İ., Mete, F., Eryiğit, A. ve Kılıç, A.(2015). Yedi iklim Türkçe ders kitabı A2.Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.

Gültekin, İ., Kalfa, M., Atabey, İ., Mete, F., Eryiğit, A. ve Kılıç, A.(2015). Yedi iklim Türkçe ders kitabı B1.Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.

İnan, K. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımlarının hata analizi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies,9(9),s.619-649.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kurt, C.,Aygün N., Leblebici, E. ve Coşkun Ö.(2012).Yeni Hitit 1 yabancılar için Türkçe ders  kitabı. Ankara Üniversitesi TÖMER: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Kurt, C.,Aygün N., Leblebici, E. ve Coşkun Ö.(2012).Yeni Hitit 2 yabancılar için Türkçe ders  kitabı. Ankara Üniversitesi TÖMER: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Maltepe, S. (2006). “Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları İçin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımları”, Dil Dergisi, S. 132, s. 56-66.

Sridhar, S.N. (1976). Contrastiveanalysis, erroranalysisandinter language. Reading English as a Second Language. Ed. KennethCroft. USA: Winthrop Publisher Inc., s. 258- 281.

Subaşı, A. D.(2010). TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi,148,s.7-16.

Şahin, E. Y. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Ek Yanlışları. Tarih Okulu Dergisi, 6 (XV), 433-449.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi,23 (2), s.461-472.

Yıldız, C. (Ed.) (2010). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri