Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Akvaryum Öğretim Tekniği Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
(Views of Bilingual 7th Grade Students on Aquarium Instruction Technique Practices )

Author : Mehmet Nuri KARDAŞ   - Abdullah ŞAHİN - Erhan GÖRMEZ  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 477-501
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1811
Cite : Mehmet Nuri KARDAŞ - Abdullah ŞAHİN - Erhan GÖRMEZ, (2017). İki dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Akvaryum Öğretim Tekniği Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 477-501. Doi: 10.18298/ijlet.1811.
356    173

Summary

Araştırmanın amacı, iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe sözlü iletişim derslerinde uygulanan akvaryum öğretim tekniğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu 27 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle öğrenciler için bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşmeden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulgularında çalışma grubu öğrencilerinin akvaryum uygulamalarına ilişkin oldukça yüksek oranlarda olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre; akvaryum konuşma-tartışma uygulamaları ile ilgili belirtilen görüşlerin %81,81’i; akvaryum çemberlerinde yardımlaşma durumuyla ilgili görüşlerin %54’ü; akvaryumlarda kullanılan konuşma-tartışma konularıyla ilgili görüşlerin %71.4’ü; akvaryumlarda yapılan konuşma etkinliklerinin Türkçe konuşma becerilerini geliştirmesi durumuyla ilgili görüşlerin %85.07’sinin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, iki dilli öğrencilerin Türkçe sözlü iletişim derslerine yönelik duyuşsal özelliklerinin geliştirilmesinde akvaryumun kullanılması gereken etkili bir teknik olduğunu göstermektedir.


Keywords
Türkçe Öğretimi, İki Dillilik, Akvaryum Tekniği, Konuşma Becerisi, Öğrenci Görüşleri

Abstract

The objective of the present study is to determine the views of bilingual 7th grade students on the aquarium teaching technique implemented in Turkish verbal communication courses. The study group included 27 students. The study was conducted based on the qualitative research methods. Thus, an information form and semi-structured interview form were designed to obtain the views of the students. Content analysis technique was utilized for the analysis of the data obtained. Study findings demonstrated that the students in study group expressed very positive views on the aquarium applications. Thus, it was determined that 81.81% of the views expressed on aquarium talk-discussion applications, 54% of the views on cooperation in aquarium rings, 71.4% of the views on aquarium talk-discussion topics, 85.07% of the views on the improvement of Turkish verbal skills with aquarium activities were positive. The abovementioned results demonstrated that aquarium was an effective technique for the development of the affective traits of bilingual learners in Turkish verbal communication courses, and it should be utilized.


Keywords
Turkish instruction, bilingual students, aquarium technique, Turkish verbal skills, student views.

References

Aktaş, M. ve Yüksel, T. (2010). 6. sınıfta kümeler alt öğrenme alanının öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1439-1468.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Siyasal Kitabevi, Ankara.

Caine R.N. ve Caine, G. (1991). Making connections: Teaching and the human brain.  USA:ASCD yayını.

Demirörs, F. (2007).  Lise I. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kalem, S. ve Fer, S.(2003).  Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences Theory & Practise), 3 (2), 433-461

Kardaş, M.N. ve Görmez, E. (2017).  The effect of aquarium method on the bilingual learners' Turkish speech anxiety.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 12, Sayfa:1-30

Kardaş, M.N. ve Uca, N. (2016). Aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı çalışmaların öğrenci başarısı, tutumu ve görüşleri açısından incelenmesi: Bir Meta-analiz Çalışması.  Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), Yıl 4, Sayı 7, Sayfa 119-130

Kardaş, M.N. ve Öztürk, Y.(2015). Aktif öğrenme tekniklerinin Türkçe öğretiminde başarı, tutum ve uygulamalara yönelik öğrenci görüşleriyle ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması.  International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES  Özel Sayısı p. 1682-1692

Mackey, W. (1970). The description of bilingualism, readings in the sociology of language, The Hague, Mouton.

Maden, S. (2014).Türkçe öğretimi ve aktif öğrenme, (2. Baskı), Giresun: Kirazofis Kitabevi,

 

Maden, A. (2013). Aktif öğrenme tekniklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kuralları başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Maden, S. (2011). Rol kartlarının konuşma eğitimindeki başarı ve tutum üzerine etkisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 23-38

Maden S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve ders karşı turuma etkisi. TÜBAR-XXVIII-/ss.300-312

Maden, S. (2010). Türkçe öğretiminde drama yönteminin gerekliliği. TÜBAR, XXVII-/2, s.503-519

Mckınney, K. (2006). Active learning. Illinois State University, http://www.ftss.ilstu.edu/additional/tips/newActive.php adresinden 24.06.2017 tarihinde alınmıştır

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

Molali, N. (2005), Romanya Türk toplulukları örneğinde iki dillilik, Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Yörük, N. (2002). Fen eğitimde istasyonlarla ilgili bir uygulama. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ozetler/d082.pdf

Rezzagil, M. (2010). 5-8 yaş iki dilli çocukların Türkçe artikülasyon özelliklerinin sesbilgisel (Fonolojik) süreçler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,

Sauricki, J. L. (1989). Shall women vote? An active-learning curriculum unit for college student. Dissertation Abstract International, 50 (9), 139, (DA881).

Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1): 23.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Şahin, A., Kardaş M.N., Görmez E. (2017). Akvaryum tekniğinin iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma becerilerine etkisi.  International Journal of Language Academy Volume 5/3 Summer  p. 366/390

Şahin, A., Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. The Journal of International Social Research, 2(9), 454-464.

Ün Açıkgöz, K. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Ün Açıkgöz, K. (2006). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, M.Y.(2014). İki dillilik olgusu ve Almanya’daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 , p. 1641-1651

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri