Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ölmekte Olan Türk Lehçelerini Koruma ve Yaşatma
(Protection and Sustention of Endangered Turkic Dialects )

Author : Murat AYDIN    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 552-567
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1807
Cite : Murat AYDIN , (2017). Ölmekte Olan Türk Lehçelerini Koruma ve Yaşatma. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 552-567. Doi: 10.18298/ijlet.1807.
270    155

Summary

Türk lehçeleri Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına kadar yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan geniş bir dil ailesidir. Bu çalışmamızda öncelikle dil ölümünü, dillerin ne zaman ve nerede tehlike altında olduğunu ve özellikle Türk lehçeleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra Türkçenin 20 farklı yazı diline ayrışmasının doğal bir sürecin sonucu mu yoksa dil planlamalarının sonucu mu olduğunu, Türk lehçeleri üzerine uygulanan dil politikalarını ve tehlike altındaki Türk lehçelerini ele alınmıştır. . Bu çalışmanın amacı, ölmek üzere olan Türk lehçelerini korumak ve yaşatmaktır. Türk lehçelerine yönelik yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma evreni olarak Tofa, Duha ve Pamir Kırgızcası incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Türk lehçelerine baktığımızda çok farklı yazı dillerinin olması bilinçli bir şekilde uygulanan dil planlamalarının sonucu olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. “Böl-parçala-yut” taktiğini uygulayan dış güçler emellerine ulaşmışlar ve Türk dil birliğini bozmuşlardır. Dil olmadan kültürün yaşatılması çok zordur. Türk lehçelerinin ve yazı dillerinin sayısının çok olması Türkçe adına bir zenginlik olmakla birlikte Türk dünyası birliği adına da bir engel teşkil etmektedir. Bazı Türk topluluklarının Arap alfabesi, bazılarının Latin, diğerlerinin de Kiril alfabesini kullanması bu ayrışmanın ve birbirini anlayamamanın en somut göstergesidir. Bu doğrultuda en azından birbirine yakın olan, aynı kolda ya da grupta olan lehçelerin ortak bir yazı diline geçmeleri hem kendileri adına hem de diğer lehçeler adına bir kazanç olacaktır. Anahtar Kelimeler: dil, lehçe, Türk lehçeleri, tehlikede olan diller, Türkçe ________________________________________


Keywords
dil, lehçe, Türk lehçeleri, tehlikede olan diller, Türkçe

Abstract

The Turkic dialects are a large family which are spoken by approximately 250 million people from East Europe to Siberia and West of China. In this study we discuss at first language death, where and when languages become extinct, then move specifically to Turkic dialects. After, we discuss the divergence of Turkish in 20 literary alphabets, which is natural process or result of language planning, and then go into the language policy on Turkic dialects and endangered Turkic dialects. The aim of this study is to save and to revive endangered Turkic dialects. In this study, which is directed towards Turkish dialects, descriptive scanning model was used as qualitative research methods. Tofa, Duha and Pamir Kyrgyzcas were studied as target population. As a result of Turkish dialects research, it is evident that the very different writing languages are the result of consciously applied language plans. The foreign powers who imposed the "divide-break-swallow" attitude reached their targets and broke the Turkish language unity. It is very difficult to live a culture without language. The fact that the number of Turkish dialects and writing languages is so great is an obstacle for Turkish society as well as being rich in Turkish. Some Turkish communities use the Arabic alphabet, some Latin, and others use the Cyrillic alphabet, which is the most concrete indication of not understanding each other. In this respect, it will be a benefit for both the name and the name of the other dialects that the dialects which are at least in close proximity to one another, in the same colony or in a group, enter a common writing language.


Keywords
language, dialect, Turkic dialects, endangered languages, Turkish

References

Açık, F. (2008) XX. Asrın Başlarında Türk Dünyasında Yaşanan Alfabe Değişikliklerinin Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları.

Açık, F. (2009) Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisi’nde Eleştirisi, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 39, Erzurum.

Aitchison, F. (1981), Language Change: Progress or Decay?, Fontana.

Ay, F. (2012) Tehlikedeki Diller Atlası, Son Sesler.

Crystal, D. (2000), Language Death, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Fishman, J. (1997) Dillerin Sürdürülmesi, Ne İşe Yarıyor Ne Yaramıyor, Kuzey Arizona Üniversitesi.

Grenoble, L. (2008) 1000 Dil: Yaşayan, Tehlikede Olan ve Kaybolan, Editör Peter Austin, Kaliforniya Üniversitesi Yayınları, Los Angeles.

Ilgın, A. (2012) Tofa (Karagas) Türkleri ve Dilleri Üzerine, Tehlikedeki Diller Dergisi Türk Dilleri, s. 1.

Johanson, L. (2001) Discoveries on the Turkic Linguistic Map, Swedish Research Institue in İstanbul.

Johanson, L. and Csató, E. A. (1998) The Turkic Languages. Routledge, London. 

Karabulut, F. (2004) Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, Sosyal Bilimler Dergisi c. 2 s.1.

Karabulut, F. (2009) İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları.

Karadoğan, A. (2004) “Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Sorunları” Doktora Tezi, Kırıkkale Ünivrsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Karasar, N (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Korkmaz, Z. (1992) Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 575, Ankara.

Krauss, M. (2007) Tehlikede Olan Dil Çeşitliliği, Editör Matthias Brenzinger.

Küçüküstel, S. (2012) Kaybolmakta Olan Bir Türk Diline Tanık Olmak:Duha Dili, Tehlikedeki Diller Dergisi Türk Dilleri, cilt 1, sayı 1.

Landau, J.M. ve Heinkele, B.K. (2001) Politics of Language In The Ex-Soviet Muslim States, Hurstand Company, London, United Kingdom.

Language Families Statistics (2016) 

http://web.archive.org/web/20160201042417/http://www.vistawide.com/languages/language_families_statistics1.htm adresinden  11.07.2017 tarihinde arşivlendi.

Nettle, D. ve Romaine, S. (2001) Kaybolan Sesler, Dünya Dillerinin Yok Oluş Süreci, Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul.

Ragagnin, E. (2012) Moğolistan Duhaları ‘Kayıp Olmayan’ Türkofon Bir Halk, Tehlikedeki Diller Dergisi Türk Dilleri, cilt 1, sayı 1.

Sarı, İ. (2012) Tehlikedeki Türk Dilleri Haritası, Son Sesler.

Şavk, Ü. Ç. (2011) Dünyanın Damından Türkiye’nin Van’ına Var Olma Mücadelesi, Son Sesler.

Romaine, S. (2002) Dil Politikasının Tehlikede Olan Diller Üzerindeki Etkisi, Oksford Üniversitesi.

Tekin, T. ve Ölmez, M. (2003) Türk Dilleri Giriş.

Türkçe Sözlük (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri