Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aktif Öğrenme Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kuralları Başarısı ve Derse Karşı Tutuma Etkisi
(Effect of Active Learning Techniques on the Success of 6th Grade Students to Use Spelling and Punctuation Rules and Their Attitudes towards the Lesson )

Author : Aslı MADEN   - Abdulkerim DİNÇ  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 786-801
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1804
Cite : Aslı MADEN - Abdulkerim DİNÇ, (2017). Aktif Öğrenme Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kuralları Başarısı ve Derse Karşı Tutuma Etkisi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 786-801. Doi: 10.18298/ijlet.1804.
283    176

Summary

Araştırmada, aktif öğrenme tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını öğrenmedeki başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Erzurum ilindeki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 52 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada deneysel araştırma modelleri içerisinde en çok kullanılan “ön test-son test kontrol gruplu desen” esas alınmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 52 öğrenci tesadüfî örneklem (random) yöntemi ile tanımlanmıştır. Kontrol grubunda uygulama geleneksel öğretim yöntemi ile deney grubunda ise aktif öğrenme teknikleri (istasyon, kart gösterme ve sandviç) ile yürütülmüştür. Araştırmanın alt problemlerine ait verilerin toplanmasında Yazım ve Noktalama Başarı Testi ve Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı ve tutum düzeylerine ait veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 16 aracılığıyla Mann Whitney U ve Wilcoxon Z testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin yazım ve noktalama kuralları başarıları ve derse karşı tutumları açısından ön test ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ancak son testte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak aktif öğrenme tekniklerinin 6. sınıf öğrencilerin yazım ve noktalama kurallarına yönelik akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerinde geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords
Aktif öğrenme, Yazım, Noktalama, Geleneksel öğretim, Başarı, Tutum

Abstract

In the research, it was aimed to determine the effect of active learning techniques on the success of 6th grade students to learn spelling (Orthography) and punctuation rules as well as their attitudes towards the lesson. Study group composed of 52 6th grade students of a primary school in Erzurum city. In the study, “pre-test post-test control group” pattern which is the most common experimental research methods was used. 52 students constituting the research were selected through random sampling. While traditional teaching method was applied in the control group, active learning techniques (station, card showing and sandwich) were applied in the experiment group. In collecting the data related to the sub-problems of the research, Spelling and Punctuation Success Test and Attitude towards Turkish Lesson Scale were used. Reliability and validity analyses of measurement tools were performed. Data related to the success levels and attitudes of students in the experiment and control groups before and after the application were collected and analysed. It was detected that there was no significant difference between the pre-test averages of students in the experiment and control groups in terms of their success in spelling and punctuation rules but there was a statistically significant difference in the post-test. As a conclusion, active learning techniques are more influential on the academic success of the 6th grade students in using the spelling and punctuation rules as well as their attitudes towards the lesson in comparison to the traditional teaching method.


Keywords
Active learning, Spelling, Traditional teaching, Success, Attitude

References

Alkan, E. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde “de” “ki” bağlaçlarının ve eklerinin öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun

Altınok, H. (2004). İşbirlikli öğrenme, kavram haritalama, fen başarısı, strateji kullanımı ve tutum. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Anılan, H. (2004). Beşinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisiyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara.

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi.  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-327

Atasoy, F. O. (2009). Türkçede noktalama: Sorunlar-çözümler-teklifler. Yayımlanmış doktora tezi,  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Avcı, E. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yaptıkları yazılı anlatım yanlışlarının incelenmesi (Muğla İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Beyreli, L.,Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A.  (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Akademi Yayıncılık

Büyüköztürk, S. (2001). Deneysel Desenler, Ankara: PegemA Yayıncılık.

BüyüköztürkŞ. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık

Calp, M. (2010) Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Casem, M. L. (2006). Active learning ıs not enough. Journal of College Science Teaching 35(6), 52-57

Demir, G. K. (2003). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerinin yazım hataları ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Deniz, S.  ve Tuna, S.. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları: Köyceğiz örneği. Millî Eğitim Dergisi, 170, 339-349.

Duman, A. (1997). Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerinde Türkçenin eğitimi ve öğretimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Erdiken, B. (1996). Anadolu üniversitesi İçem lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde işbirliği gözlem yöntemi ile anlatım yönteminin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Ergin, S. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanma becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gabriele, A. J. (2007). The ınfluence of achievement goals on the constructive activity of low achievers during collaborative problem solving. British Journal of Educational Psycology 77, 121-141.

Gökdağ, M. (2004). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirlikli öğrenme, öğrenme stilleri, akademik başarı ve cinsiyet ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kalfa, M. (2000). Noktalama işaretlerinin Türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karabuğa, H. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarında noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını kullanabilme düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Karagül, S. (2010). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi öğretim programında belirtilen yazım ve noktalama kurallarını uygulayabilme düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri