Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntem Ve Kaynaklara İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara/Yenimahalle Örneği)
(Teacher Opinions about Methods And Resources Used At The First Literacy Teaching (Example of Yenimahalle/Ankara) )

Author : Hüseyin POLAT    
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 166-186
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1760
Cite : Hüseyin POLAT , (2017). İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntem Ve Kaynaklara İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara/Yenimahalle Örneği). International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 166-186. Doi: 10.18298/ijlet.1760.
313    265

Summary

In this study opinions of teachers working in primary schools, about program and resources used in the first literacy teaching were determined. Research is a screening model and a descriptive study. In this study was used questionnaire. The research was conducted in the direction of answers were given by 210 teachers who are teaching at first grade in ten elementary schools in the center of Yenimahalle district of Ankara. One hundred eighty-five of the teachers who participated in the research are ladies and twenty five of them are mans. The schools in the study were determined by unbiased cluster sampling. The universe of this research was the teachers who are working in Yenimahalle district of Ankara and were teaching first literacy at first grade elementary schools or the teachers who are teaching first literacy for the last five years. Frequencies which are from quantitative research techniques were used in the analysis of the data. The informations obtained from the research are collected under two main themes: Teachers’ views on the method of first literacy teaching and teachers’ views on textbooks. As a result of the research, the textbooks given free of charge by the state were found to be inadequate the targets are achieved and the program used in teaching first literacy is generally suitable to Turkish alphabet system, to the level of students and to target behaviors.


Keywords
İlk Okuma-Yazma, Ses Temelli Cümle, Anadili, Bitişik Eğik Yazı, Türkçe

Abstract

Bu çalışmayla ilkokullarda çalışan birinci sınıf öğretmenlerinin, ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan program ve kaynaklar konusundaki görüşleri tespit edilmiştir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmada, kullanıcı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırma; Ankara/Yenimahalle ilçesi merkezinde bulunan on ilkokulda iki yüz on, birinci sınıf öğretmeninin görüşlerinin ankete vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden yüz seksen beşi bayan olup yirmi beşi erkektir. Söz konusu okullar yansız küme örneklem yoluyla tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde çalışmakta olan ve araştırmanın yapıldığı sırada ilkokul birinci sınıfta Türkçe okuma yazma öğretmekte olan ya da son beş yıldır bu işi yapmakta olan öğretmenler oluşturmuştur. Verilerin analizinde nicel araştırma tekniklerinden olan yüzde ve frekanslar da kullanılmıştır. Araştırmayla elde edilen bulgular araştırmanın evrenindeki öğretmenlerin ilk okuma-yazma yöntemine ve ders kitaplarına ilişkin görüşleri olmak üzere iki temel tema altıda toplanmıştır. Araştırma sonucunda ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan programın genel olarak öğrencilerin düzeyine, hedef davranışlara ve Türkçe alfabe sistemine uygun olduğu, ancak devlet tarafından ücretsiz olarak verilen ders kitaplarının hedeflerin gerçekleştirilmesinde yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.


Keywords
First Literacy, Voice-Based Sentence, Native Language, Adjacent Handwriting, Turkish

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - December 2018

    Our regular volume - December 2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri