Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(The Investigation of Secondary School Students' Attitudes Towards Italic Handwriting )

Author : Abdülkadir SAĞLAM   - Hüzeyf GÜNGÖR  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 2
Page : 12-21
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1752
Cite : Abdülkadir SAĞLAM - Hüzeyf GÜNGÖR, (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 2, p. 12-21. Doi: 10.18298/ijlet.1752.
571    365

Summary

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada, araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Van ilinde farklı okullarda öğrenim görmekte olan 640 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Akcaalan, Arslan ve Sıcak (2015) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçekte bulunan maddelerin bazılarında kız öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ile erkek öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Yine ölçek maddelerine verilen cevaplarda sınıf seviyelerine göre en fazla 8.sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu cevaplar ve daha sonra 5.sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu cevaplar ile diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 8. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik vermiş olduğu cevaplar diğer sınıf seviyelerinden daha az ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinde okul değişkenine göre de sosyo-ekonomik açıdan avantajlı grupta yer alan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplarla, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür.


Keywords
Bitişik eğik yazı, tutum, ortaokul.

Abstract

The aim of this research is to examine the attitudes of the secondary school students towards the italic handwriting in terms of various variables. In the study, a scanning model has been used as a research method. The study group consists of 640 secondary school students studying in different schools in Van. The Scale of Attitudes of Primary School Students Towards Italic Handwriting developed by Akcaalan, Arslan and Sicak (2015) hasbeen used as a data collection tool. SPSS package program has been used in the analysis of the data. As a result of the research, in some of the items on the scale, there have been significant differences between the answers given by female students and male students in favor of female students. Moreover, in the answers given to the scale items, there have been significant differences among the answers given by the 8th grade students most and then the answers given by 5th grade students and the answers given by the students studying in the other grades according to their class levels. It has been observed that the answers given by 8th graders to the italic handwriting have less average than the other grade levels. There have also been observed significant differences between the answers given by the students in the socio-economically advantageous group and the answers given by the students in the socio-economically disadvantaged group according to the school variables in the scale items.


Keywords
Italic Handwriting, Attitude, Secondary School.

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri