Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Reliability and Validity Study of Attitude Scale of Teaching Profession )

Author : Nevin AKKAYA   - Eylem Ezgi ÖZDEMİR  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 3
Page : 651-661
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1733
Cite : Nevin AKKAYA - Eylem Ezgi ÖZDEMİR, (2017). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 651-661. Doi: 10.18298/ijlet.1733.
676    402

Summary

Bu çalışmada eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan çeşitli fakültelerde eğitim görmüş ya da görmekte olan öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 öğretim yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alan 72 kadın, 66 erkek toplam 138 öğrenciye öğrenci oluşturmaktadır. 32 maddeden oluşan ölçeğin ön deneme formu; çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 13 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 66.08’ini açıklayan tek faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik analizi; madde-toplam korelasyonu, alt ve üst %27’lik grupların farklarının ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanması ile yapılmıştır. Ölçeğin geneli için alfa değeri .95 ve iki yarı test korelasyonu .93 olarak bulunmuştur. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.


Keywords
Öğretmenlik mesleği, tutum, ölçek geliştirme.

Abstract

In this study, it was aimed to develop a valid and reliable measuring instrument for measuring the professional attitudes of prospective teachers who were trained or seen in various faculties receiving training in education at the faculty of education. The study group of this research is composed of 72 female and 66 male students, total 138 students, who received training in Buca Education Faculty of Dokuz Eylül University in 2016-2017 academic year. A preliminary test form of the scale which consisted of 32 items was applied to the study group. SPSS 15.0 program was used for the analysis of data in the study. Factor analysis was performed on the obtained data. As a result of the factor analysis, a single factor scale consisting of 13 items and accounting for 66.08% of total variance was obtained. It has been determined that you have sub-factors of your scale and that the total score has internal consistency. Reliability analysis; Item-total correlation, and the difference between the upper and lower 27% groups using the unpaired t-test, Spearman Brown's two-half test correlation and the Cronbach alpha internal consistency coefficient. The alpha value for the scale was .95 and the two half-test correlations were .93 for the scale. The scale called the Attitude Scale Towards the Teaching Profession (ASTP) was determined to be a valid and reliable instrument that could be used to measure the attitudes of prospective teachers towards the teaching profession.


Keywords
Teaching profession, attitude, scale development.

References

Akdemir, S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/12 Fall 2013, p. 15-28.

Akkuzu, N. (2012). Kimya öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aksoy, M. E., (2010).  Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2010): 197-212.

Bulut, İ., (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 14, s. 13-24.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.   

Comrey, A. L., ve Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis.   New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Çam Tosun, F., Bayram, A. (2017). Farklı öğretmenlik programına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 13(1): 110-123” DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305766

Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, (162).

Çetin, Ş. (2003). Anadolu öğretmen lisesi ve düz (genel) lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çetin. Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeği. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.18, 28-37

Demirtaş, H, Cömert,M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 159.

Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastomonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427- 438.

Eroğlu, A.,Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Field, A. (2002). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications Ltd., UK: London. 

Göçer-Şahin, Ş. ve Gelbal, S. (2016). A scaling of preservice teachers’ motivational factors in choosing the teaching profession. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 443-458.

İlgan, A., Aslanargün, E. ve Shaukat, S. (2015). Öğretmenlik mesleği profesyonellik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1454-1474.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara:  Elips Kitap.

Kartal T., Afacan, Ö.  (2013). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 12, Sayı 24, Aralık 2012, 76 – 96.

Kartal, S., (2009). Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, s. 223-239.

Kılıç, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerını uygulama ve gözleme düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:16: 156.

Köklükaya, A. N. ve Güven-Yıldırım, E. (2016). Öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1454-1462.

Öncül, R. (2000), Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü, İstanbul, MEB. Yayınları.

Özbek, R., (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s. 145-159

Özdemir, A. (2010). Yönetim biliminde ileri araştırma yöntemleri ve uygulamalar, İstanbul: Beta Yay.

Özgür, F. N. (1986). Tutum Ölçeği öğretmenlik mesleğine karşı tutumu ölçmeye yarayan araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri