Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KELİMEDE ANLAM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
(COOPERATIVE EFFECT OF ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN TEACHING THE LEARNING APPROACH THE WORD MEANING OF TOPIC )

Author : Erhan AKIN   - SEYİTHAN KARA  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 211-222
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1679
Cite : Erhan AKIN - SEYİTHAN KARA, (2017). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KELİMEDE ANLAM KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 211-222. Doi: 10.18298/ijlet.1679.
670    333

Summary

Bu araştırmanın amacı, Birleştirme-II tekniğinin 5. sınıf kelimede anlam konusunun öğretiminde öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini geleneksel yöntemle karşılaştırarak araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırma, öntest - sontest kontrol gruplu deneysel desen modelinde tasarlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Siirt il merkezinde bulunan Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu 5. sınıfının iki farklı şubesindeki 48 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Seçkisiz atama yöntemiyle 5/A şubesi deney grubu, 5/B şubesi kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada Veri toplama aracı olarak Milli Eğitim Bakanlığının 5. sınıflara yönelik yapmış olduğu PYB sınav sorularından seçilen 22 çoktan seçmeli maddeden oluşan Kelimede Anlam Akademik Başarı Testi (KAABT) uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Birleştirme-II tekniğinin uygulandığı deney grubuyla öğretmen merkezli geleneksel öğretim yaklaşımının uygulandığı kontrol grubundaki bütün işlemler araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki uygulamalar 5 haftada tamamlanmıştır. Araştırmacılar tarafından uygulama öncesinde deney ve kontrol grubuna Kelimede Anlam Akademik Başarı Testi (KAABT) öntest olarak uygulanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Uygulamalar sonucunda elde edilen veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, Birleştirme-IItekniğinin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunun öntest başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ancak grupların sontest başarıpuanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Türkçe 5. sınıf kelimede anlam konusunun öğretiminde Birleştirme-II tekniğinin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords
Türkçe öğretimi, birleştirme II tekniği, kelimede anlam, akademik başarı

Abstract

The aim of this research, the teaching of technical subjects in the Merge-II in the 5th grade word meaning the impact on the academic success of the students is to investigate comparing with the traditional method. Answers to questions prepared for this purpose are required. Research, pretest - posttest control group design was designed in an experimental model. Research, 2016-2017 academic year in the first quarter of Siirt Martyr Ismail ÇELİK Secondary School Teachers in two different branches of the 5th grade was carried out with the participation of 48 students. With a random assignment method 5 / branch of the experimental group, 5 / B branch is designated as the control group.Working as a means of data collection made by the Ministry of Education for grades 5 selected from PYB exam questions consisting of 22 multiple-choice items Meaning of Words Academic Achievement Test (KAABT) expert opinion is based. Merge all processes in the group-II teachers try to control the application of the technique is applied based traditional teaching was conducted by researchers of the group. Applications in the experimental and control groups was completed in 5 weeks. Researchers by the application prior to the experimental and control groups Meaning of Words Academic Achievement Test (KAABT) was applied as pre- and studies have been initiated. Applications and data obtained from the results were analyzed using SPSS for Windows 22.0 program.As a result, the Merge-In the experimental group, the implementation of the technique, there was no significant difference between pretest scores of the control group, the traditional teaching method, but groups in favor of the experimental group in the post-test achievement scores were observed significant differences. 5. Turkish word meaning issues of class teaching Merge II has reached the conclusion that the technique is more effective than traditional teaching methods.


Keywords
Turkish education, cooperative learning, combining good technique, sense of the word, academic achie

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri