Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIK UÇLU SORULAR İLE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN ANLAMAYI ETKİLEME DURUMLARI
(THE EFFECT OF OPEN-ENDED QUESTIONS AND MULTIPLE CHOICE QUESTIONS ON COMPREHENSION )

Author : Erol DURAN   - Betül Sezgin Tufan  
Printing Year : 2017
Number : Volume 5 Issue 1
Page : 242-254
DOI Number: : 10.18298/ijlet.1676
Cite : Erol DURAN - Betül Sezgin Tufan, (2017). AÇIK UÇLU SORULAR İLE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN ANLAMAYI ETKİLEME DURUMLARI. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 1, p. 242-254. Doi: 10.18298/ijlet.1676.
491    257

Summary

Bu araştırma, İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli sorular ile açık uçlu soruların anlamaya etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak ili merkez ilkokullarından seçilen yüz otuz iki, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında iki farklı veri aracı kullanılmıştır. Birinci veri toplama aracı olarak toplam on iki sınavdan oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Sınavlar iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup sınav soruları çoktan seçmeli sorulardan (ikisi öyküleyici, ikisi bilgilendirici metin), ikinci grup sınav soruları ise açık uçlu sorulardan oluşmuştur. Uygulanan sınavın altısı metinlerden, altısı ise paragraflardan oluşmuştur. İkinci veri toplama aracı olarak, odak grup görüşmesi için hazırlanan ve dört sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan dört soru amaçlı örneklem yoluyla seçilen on beş öğrenciye yöneltilmiş ve verilen yanıtlar yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrenciler yapılan sınav sonucunda çoktan seçmeli sınavlarda, açık uçlu sınav sonuçlarına göre daha başarılı olmuşlardır. Öğrenciler çoktan seçmeli sorulara bu soru türüne daha alışık olmaları, doğru cevabı bulmada şans faktörünün olması gibi nedenlerden dolayı daha olumlu tutum geliştirmişlerdir. Açık uçlu sorulara ilişkin hiçbir öğrenci olumlu fikir beyan etmemiştir. Aynı zamanda paragraf ve metinlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında paragraflar kullanılarak yapılan sınav sonuçlarının metinlerle yapılan sınav sonuçlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. On beş öğrenciyle yapılan grup görüşmesi sonucunda sınav türü tercihleri sorulan öğrencilerin tamamı çoktan seçmeli soru türünden oluşan sınav tipini açık uçlu sınav tipine tercih etmişlerdir.


Keywords
Ölçme, Değerlendirme, Okuduğunu Anlama, Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of multiple choice questions and open ended questions on comprehension while evaluating the skills of reading comprehension of fourth grade students. The study group consists of one hundred thirty two, 4th grade students from primary schools in Uşak city center. In this research, the survey model was used. Two different data collection tools are used in this research. First data collection tool consists of twelve exams divided into two groups. First group contains multiple choice questions (two narrative texts, two informative texts). The second group contains open-ended questions. The exam consists of six texts and six paragraphs. As a second data collection tool, we used an interview form with four questions for focus group discussion. Fifteen students chosen with purposeful sampling were asked to answer these four questions and their responses were recorded in written form. The results indicate that the students were more successful in multiple choice exams rather than in exams with open-ended questions. The students take positive attitudes to multiple choice questions because they are used to this kind of questions and they have chance factor to find the right answer. No students have positive attitudes towards open-ended questions. When we compare the results of students on the paragraphs and on the texts, the scores are higher on the paragraphs. As a result of group interview conducted with fifteen students it was found that all the students prefer multiple choice exams to exams with open-ended questions.


Keywords
Assessment, Evaluation, Comprehension, Open-Ended Questions, Multiple Choice Questions

References

Advanced Search


Announcements

    New Issue - March 2019

    Our regular volume - March 2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :
Telephone : Fax :
Email :ijlet.editorial@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri